Dostęp do informacji

Zasady udostępniania informacji obywatelom określa ustawa o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.).

Za kontakty z mediami odpowiada dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu Łukasz Goldman oraz wicedyrektor dr Sylwia Dęga-Frątczak.

 

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Uprawnia ono do:

    uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
    wglądu do dokumentów urzędowych,
    dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
    z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej. Podlega ono ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez: ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnienie, wstęp na posiedzenia organów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Może być również udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.